Privacy

Wij respecteren je privacy.

Website Privacy Policy

Talox zet zich in voor het beschermen en respecteren van je privacy. In dit beleid wordt de grondslag uiteengezet voor de verwerking van alle persoonsgegevens die we van je verzamelen of die je aan ons verstrekt. Lees dit beleid zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze standpunten en ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens en hoe we met deze gegevens omgaan. Als je de website www.talox.nl (‘Website’) bezoekt, aanvaardt je daarmee het beleid zoals hier beschreven en stem je in daarmee in. Als je de voorwaarden van dit beleid niet accepteert, dien je je te onthouden van het gebruik van de Website.

Jouw persoonsgegevens worden beheerd door Talox. Je kan contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@talox.nl, of door te schrijven naar ons postadres, ter attentie van de Data Privacy Manager.

Voor informatie over hoe op de Website cookies worden gebruikt, kan je op de Website ons Cookiebeleid - Privacybeleid raadplegen.

Welke informatie kunnen wij over je verzamelen en bewaren?

We kunnen de volgende persoonsgegevens over je verzamelen en verwerken:
Informatie die je ons hebt verstrekt, zoals je naam, e-mailadres, postadres en contactgegevens. Je verstrekt die informatie aan ons wanneer je formulieren op de Website invult, of per telefoon, e-mail of anderszins met ons communiceert. Dit heeft ook betrekking op informatie die je verstrekt wanneer je:
ons vraagt contact met je op te nemen met betrekking tot diensten die wij bieden;
downloads van documentatie of software en gerelateerde ondersteuning aanvraagt;
je abonneert op onze mailinglijsten, nieuwsbrieven of bulletins;
een seminar of evenement boekt dat door ons wordt georganiseerd;
producten of diensten bij ons bestelt;
met ons communiceert op sociale mediaplatforms (zoals Facebook of Twitter); of
melding maakt van een probleem met onze Website.

We kunnen ook informatie over je verzamelen wanneer je de Website bezoekt, waaronder, maar niet beperkt tot, je IP-adres, locatie, tijdstip van toegang, de browser die je gebruikt, het besturingssysteem en de pagina’s die je bezoekt.

We kunnen je ook vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar je bent niet verplicht hierop te reageren.

Wij verkrijgen alleen informatie van derden als dit wettelijk is toegestaan. We kunnen ook legale openbare bronnen gebruiken om informatie over je te verkrijgen.

Hoe lang bewaren we je informatie?

Als we diensten aan je verlenen, bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van die diensten en gedurende zes jaar daarna, tenzij anders is overeengekomen.

Wanneer je onze Website bezoekt, wordt je gevraagd of je instemt met het gebruik van cookies. Als je hiermee instemt, bewaren wij de informatie die over je is verzameld in overeenstemming met de bewaartermijnen die in ons Cookiebeleid zijn vastgelegd.

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, worden alle andere gegevens die wij over je verwerken door ons bewaard totdat we deze niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacybeleid en/of de desbetreffende kennisgeving van behoorlijke en transparante verwerking. We baseren die beslissing op een aantal criteria, waaronder de vraag of we wettelijk verplicht zijn om de informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren, of je jouw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken, of een overeenkomst is uitgevoerd en de waarschijnlijkheid dat we de informatie moeten bewaren voor eventuele vorderingen, of de gegevens nog actueel zijn en of er uitzonderingen zijn in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die ons in staat stellen de persoonsgegevens voor een langere periode of voor onbepaalde tijd te bewaren.

Persoonsgegevens worden door ons regelmatig beoordeeld en verwijderd of vernietigd. Als we niet in staat zijn om, met redelijke inspanningen, persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen, zien we erop toe dat de persoonsgegevens worden versleuteld of beschermd door middel van beveiligingsmaatregelen, zodat deze niet direct beschikbaar of toegankelijk zijn voor ons.

Hoe kunnen we jouw informatie gebruiken?

Naast het gebruik van jouw informatie voor het uitvoeren van onze overeenkomst, zodat we je kunnen voorzien van de gevraagde producten of diensten, kunnen wij je informatie ook op de volgende manieren gebruiken (op voorwaarde dat in die gevallen je toestemming vereist is voor het gebruiken van jouw informatie en je toestemming daartoe hebt gegeven,):
om onze producten, diensten en de Website te controleren en deze te verbeteren;
om je te voorzien van informatie over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met degene die je al hebt gekocht of waarnaar je hebt geïnformeerd of waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn;
om je op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten;
om de Website te beheren en voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, en statistische en enquête doeleinden;
om aan alle wettelijke of reglementaire vereisten te kunnen voldoen.

Wat is de grondslag voor het verzamelen van jouw informatie?

Een groot deel van jouw informatie verzamelen we op grond van: (i) gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om je direct marketing te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met degene die je bij ons hebt gekocht of waarover we in onderhandeling zijn of waarnaar je hebt geïnformeerd, of om ons te helpen de Website te beheren); en (ii) nakoming van een overeenkomst met je (bijvoorbeeld om je de producten of diensten te leveren die je bij ons hebt gekocht).

Als we jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst met je (bijvoorbeeld om diensten of producten aan je te leveren of om betalingen van je te ontvangen), kunnen we zonder jouw persoonsgegevens de overeenkomst mogelijk niet uitvoeren.

Wanneer de grondslag wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen, zijn onze gerechtvaardigde belangen de promotie van de producten en diensten die door de Talox worden aangeboden en het verstrekken van informatie over producten en diensten die je al bij ons hebt gekocht of waarvoor je interesse hebt getoond.

Als voor het verwerken van jouw persoonsgegevens geen sprake is van de grondslag van gerechtvaardigde belangen, het uitvoeren van een overeenkomst of een andere grond die is uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’), vragen wij je toestemming voor de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je de documentatie van ons downloadt en we je marketingcommunicatie over onze producten en diensten willen sturen. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken door op de link te klikken in de e-mail die we u sturen, of door een e-mail te sturen naar marketing@fox-it.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u de toestemming intrekt.

Met wie delen we uw informatie?

In de volgende omstandigheden kunnen we jouw persoonlijke informatie aan derden openbaar maken, tenzij dit verboden is door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld ABDO of andere relevante (contractuele) beperkingen):
als de derde partij met ons overeenkomsten sluit om bepaalde door jou gevraagde diensten te leveren en je persoonsgegevens vereist zijn om dit uit te voeren;
als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we jouw persoonsgegevens openbaar kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
indien Talox wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonsgegevens van klanten deel uitmaken van over te dragen activa zijn; of
als we verplicht zijn je persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Talox, onze klanten of anderen te beschermen.

Waar slaan we jouw persoonsgegevens op?

We kunnen op een bepaald moment besluiten dat de gegevens die we tijdens je gebruik van deze Website over jou verzamelen, over te brengen en op te slaan op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’), en van een dergelijke bestemming over te brengen naar een andere bestemming buiten de EER. Het is ook mogelijk dat jouw gegevens worden verwerkt door medewerkers buiten de EER, die werkzaam zijn voor ons of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel is mogelijk betrokken bij, onder andere, de afhandeling van jouw product of dienst, de verwerking van je betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Het bovengenoemde is niet van toepassing als dit verboden is door nationale wetgeving of andere toepasselijke wettelijke vereisten (bijvoorbeeld ABDO 2017 of andere relevante (contractuele) beperkingen). We zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. De bestemmingen waarnaar je persoonsgegevens worden overgebracht, bieden ofwel voldoende bescherming voor je persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Commissie, ofwel we zien erop toe dat er adequate waarborgen worden geboden. We zullen er ook voor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit landen buiten de EER, wanneer door nationale wetgeving aanvullende maatregelen worden vereist. Als je meer wil weten over de grondslag voor het overdragen van je gegevens buiten de EER wanneer er geen vaststelling van gepastheid heeft plaatsgevonden, kan je contact opnemen met info@talox.nl.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan of op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt.

Je rechten

Op grond van de AVG beschik je over een aantal rechten:

Toegang tot jouw gegevens

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te bevestigen, ons te vragen om toegang tot je persoonsgegevens en om afschriften daarvan te ontvangen. Je kan ons ook vragen om uiteenlopende informatie te verstrekken, hoewel deze informatie waarschijnlijk grotendeels overeenkomt met de informatie in deze kennisgeving over behoorlijke en transparante verwerking.

Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij je verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is of herhaaldelijk wordt gedaan, in welk geval wij het recht hebben om een redelijke vergoeding in rekening te brengen. We kunnen je ook kosten in rekening brengen als je meer dan één afschrift van dezelfde informatie aanvraagt.

Wij zullen de gevraagde informatie zo snel mogelijk en in elk geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek verstrekken. Als we meer informatie nodig hebben om aan jouw verzoek te voldoen, laten we je dit weten.

Rectificatie van jouw gegevens

Als je van mening bent dat persoonsgegevens die wij van je hebben onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen deze informatie te corrigeren. We zullen binnen een maand na ontvangst aan je verzoek voldoen, tenzij we van mening zijn dat het niet gepast is om dit te doen. In dat geval laten we je weten wat de reden daarvoor is. We informeren je ook als we meer tijd nodig hebben om aan jouw verzoek te voldoen.

Het recht om te worden vergeten

In sommige omstandigheden heb je het recht ons te vragen om persoonsgegevens die wij over je hebben te verwijderen. Dit recht is van toepassing:
als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we deze hebben verzameld;
als we jouw persoonsgegevens hebben verzameld op grond van toestemming en je deze toestemming intrekt;
als je bezwaar maakt tegen de verwerking en we geen doorslaggevende gerechtvaardigde belangen hebben bij de verdere verwerking van de gegevens;
als we jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt (met andere woorden, als we niet hebben voldaan aan de relevante wetgeving); en
als de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Er zijn bepaalde scenario’s waarin we het recht hebben om te weigeren om aan een verzoek te voldoen. Als een daarvan van toepassing is, laten we je dit weten.

Recht om de verwerking te beperken

In sommige omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te onderdrukken. Dit betekent dat we zullen stoppen met het actief verwerken van je persoonsgegevens, maar niet dat we deze moeten verwijderen. Dit recht is van toepassing:
als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij hebben niet juist zijn; in dat geval zullen we de verwerking ervan stopzetten totdat we de juistheid ervan kunnen verifiëren;
als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens door ons (zie hieronder); in dat geval zullen we de verwerking stopzetten totdat wij hebben vastgesteld of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan je bezwaar;
als de verwerking onrechtmatig is; of
als wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je wil dat wij deze bewaren, omdat je deze nodig hebt om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dataportabiliteit

Wanneer Talox als verwerking verantwoordelijke optreedt, heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare opmaak te verstrekken, zodat je de persoonsgegevens aan een andere gegevensverwerker kunt overdragen. Dit recht is alleen van toepassing:
op persoonsgegevens die je aan ons verstrekt;
wanneer de verwerking is gebaseerd op je toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst (met andere woorden, dit recht is niet van toepassing als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen); en
als we de verwerking op geautomatiseerde wijze uitvoeren.

We reageren zo spoedig mogelijk op je verzoek, en in elk geval binnen één maand vanaf de datum van ontvangst daarvan. Als we meer tijd nodig hebben, laten we dit aan je weten.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens:
als de verwerking gebaseerd is op gerechtvaardigde belangen of het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag;
als dit plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering); en/of
als dit gebeurt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistiek.

Voor het aantekenen van bezwaar moeten de redenen die je daarvoor hebt, samenhangen met jouw specifieke situatie. We zullen het verwerken van je gegevens dan stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking tot doel heeft juridische vorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als je een van jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@talox.nl, of door te schrijven naar ons postadres ter attentie van de Data Privacy Manager.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer je onze Website bezoekt, wordt aan je gevraagd of je al dan niet instemt met het gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies om je gebruik van onze Website te volgen, zodat wij je advertenties kunnen aanbieden wanneer je websites van derden gebruikt. Dit heeft geen invloed op jouw gebruik van onze websites of van de websites van derden. We nemen nooit rechtstreeks contact met je op uitsluitend als gevolg van je bezoek aan onze Website.

Links

De Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als je een link naar een van deze websites volgt, dien je er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. We raden je aan kennis te nemen van dit beleid voordat je persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Eventuele toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt en, indien van toepassing, per e-mail aan je meegedeeld. We raden je aan onze Website regelmatig te controleren op updates of wijzigingen van ons privacybeleid.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan info@talox.nl.

Als je niet gerust bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om jouw bezorgdheid te melden bij de relevante toezichthoudende autoriteit in jouw rechtsgebied.